Txtau (4 txtau stories)

๐—ง๐—ต๐—ฒ ๐—ช๐—ฒ๐—ฑ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ (One-Shot)

Gia Kim, a renowned wedding coordinator, finds herself entangled in the bittersweet dance of past and present when tasked with planning the wedding of her ex-fiancรฉ, Jun.

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Together Even Tomorrow

By jewel_09 Updated
Characters TXT, Lee Juri (You)
With 18 chapters, 3 votes, 158 subscribers, 2590 views, 9 comments, 31723 words
Status Completed, Subscribers Only

You had just landed your first job after becoming legal, and perhaps it was your luck or your doom that you were hired to be the housekeeper of five teenagers who were training to be idols. The pay wasn't so fancy, considering they were trainees who could barely afford your services, but it was enough to buy your necessities through the month, and if you spentย carefully, you could afford those cute cl

Faint Voices

By AlwaysHaveNeverHoldd Updated
Characters Kang Taehyun, Choi Yeonjun, Heuning Kai, Choi Beomgyu, Choi Soobin, Original Characters
With 2 chapters, 2 subscribers, 180 views, 2443 words
Status [M], [TW], Members Only

0X1=FALLINGSTARS

By ddalgi050202 Updated
Tags  death   friendship   txt   tape   txtyeonjun   txtau   txtbeomgyu   txtsoobin   txttaehyun   txthueningkai 
Characters Kang Taehyun, Choi Beomgyu, Choi Yeonjun, Choi Soobin, Hueningkai
With 1 chapters, 1 votes, 5 subscribers, 940 views, 1 comments, 1928 words
Status Completed

The tape. The tape contains Taehyun's goodbye message to his friends.