Personal Message

Say HELLO to my PRECIOUS SONS..

The Sweety : Yoo Young Jae 24/1/934

The NaughtyAhn Da Niel 16/8/94

 

The Cutie : Jung Il Hoon 4/10/94

The Baby : T.K Lee Minwoo 20/12/9

 

 
And my only REBELIOUS BROTHER
The Lovely : Shin Dong Ho 29/6/94
 
 

Lovers&Haters : YUYA

 

About Me

 

 

 

 

 

๏ภ єคгtђ tђєгє'ร ค ฬ๏г๔ ςคllє๔ гєรקєςt. 

★ א๏ย кภ๏ฬ ๓є 
 
Natasha J
Shin Hye Kyung
Yumiko Yamamoto
April 06 / Monkeyline / Aries 
Asian mix

 

 

๓ค ๒๏א 

☆ 

 

 

 

เ ςђєคtє๔ 

 ☆ вίģвάήģ ☆ вέάşţ ☆ вĻόςķ в ☆ в.ά.ρ ☆ вţόв ☆ ίήғίήίţέ ☆ ţέέήţόρ ☆ ù-ķίşş ☆ 2ρм ☆ мвĻάq. 

ש๏เςє ๓єรรคﻮє

 ί ώίĻĻ ŕέşρέςţ чόù ίғ чόù ķήόώ ħόώ ţό ŕέşρέςţ мέ. ί Ļίνέ ţό Ļόνέ άήȡ вέ Ļόνέ. ħάţέŕ όŕ вάşħέŕ, јùşţ şħùţ ùρ ςάùşέ ί ώάήţ мάķέ ғŕίέήȡ ήόţ έήέмч!!! чόù ςάή вέ мч ғŕέήέмίέş ίғ чόù άŕέ ςόόĻ Ļίķέ мέ~~~ 

ωσи∂єяℓαи∂