Nayeonxjisoo (1 nayeonxjisoo stories)

Promoted - Advertise

Muni-muni

Sa unang pagkakataon, mas pagtutuunan niya ng pansin ang mga taong nakapaligid sa kanya. 

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Mistaken

By taeyeon007 Updated
Tags  angst   fluff   seulgi   rose   nayeon   jenniekim   kimjisoo   irene   lisa   redvelvet   seulrene   twice   blackpink   jenniexjisoo   jensoo   chaelisa   nayeonxjisoo   jisooxnayeon 
Characters Jennie Jisoo Irene Seulgi Lisa Rosé
With 21 chapters, 51 votes, 733 subscribers, 8310 views, 102 comments, 46957 words
Status [M], Subscribers Only