Beitangyi (1 beitangyi stories)

2nd Lead Syndrome

⭐ 𝘸π˜ͺ𝘯𝘳π˜ͺ𝘯𝘒 𝘧𝘧 ❀ Β  Β  Β Kim Minjeong is one of the top-selling webtoon artists in South Korea. She was suffering to finish her best-selling webtoon thanks to the strict demands of her publishin

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Oh! My Emperor's Uncle?

By 3Farer Updated
Tags  comedy   fantasy   romance   timetravel   idol   china   costume   xnine   cdrama   ohmyemperor   luofeifei   jasonkoo   xiaozhan   beitangyi   beitangmoran   zhaolusi 
Characters Luo Fei Fei, Bei Tang Mo Ran, Bei Tang Yi, Xie Yan Ran
With 13 chapters, 1 votes, 20 subscribers, 6820 views, 9 comments, 15903 words
Status Completed

Sassy Luo Fei Fei falls for Mo Ran instead. Set from episode 15. Yanran has just been caught peeking at Mo Ran while he's bathing.