tear_ps

tear_ps

Badges

  • Getting image...

About Me

「MY • CURRENT • OBSESSIONS」—

《 【DEX】• BREATHE •【VOCALOID • ORIGINAL】 》

《 【KAITO】• 1/4 • 【VOCALOID • ORIGINAL】 》

《 【LEN • KAGAMINE】 • GHOST • RULE •【VOCALOID • ORIGINAL】 》

————————————————————————————————————————————————————————————

Nothing lasts forever. 

You only live once. 

Live your life. 

Not any other's lives. 

Take chances and never regret. 

Never. 

Never be late to do what you wanna do right now. 

Because, 

At one point of someday, 

Everything you did would be exactly what you will be. 

—RM, BTS

————————————————————————————————————————————————————————————

Tấn công!
Trúng hay hụt
Em chắc là họ không hụt

NHỈ?

Chị có bạn trai
Anh ấy không bao giờ
Hun chị

CHỤT

Ảnh sẽ tìm cô khác, và sẽ
Không thèm nhớ chị
Ảnh bỏ chị, và quất cái dab

NHƯ WIZ KHALIFA

..미아 칼리파 미아 칼리파..

복불복

나 보다 그를 놓치 없다

응?

너는 남자친구있다, 그는 너가 없키스다

뫙!

그는 다른 소녀가 발견이 과 그는 너가 아니 보고싶다!

그는 가려 달렸다 과 dab 치다
처럼 wiz khalifa


Hit oder mist

Ich vermute Sie keine missen

Huh?

Du habst einen freunde, ich wette er nichten küsst du!

Mua!

Er geht zu finden ein anderes mädchen und er wird nicht vermisst du!

Er geht zu lauft und mach das dab

Wie wiz Khalifa

Hit or miss

I guess they never miss?

Huh?

You got a boyfriend, i bet he doesn't kiss ya!

Mwa!

He's gonna find another girl and he wont miss ya!

Hes gonna skrt and hit the dab
like wiz khalifa!