Channing (3 channing stories)

Promoted - Advertise

Burnout

Hindi sapat ang anim na taon para mapagod na mahalin ka. Basta’t ikaw—hangga’t kaya. 

Latest
/
Newest
/
Oldest
/
Completed
/
One Shots
/
Views
/
Subscribers
/
Comments
/
Votes
/
Chapter Count

Show stories only
Show non-rated stories only

Sterling Notebook: Bawal Basahin!

By Tootsiepop Updated
Tags  tagalog   channing   kangbi   jinlia   aespa   winrina   jiminjeong   gcas 
Characters Winter, Karina, Giselle, Ningning, NCT, Izone, Itzy
With 141 chapters, 1400 votes, 12166 subscribers, 816310 views, 22707 comments, 758535 words
Status Completed, Subscribers Only

May diary si Winter. Incoming freshman siya sa isang all-girls college. Gusto niya lang naman maging bakla.